Skip to main content

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Aktivaliva AB, org. nr 559142-0194 med adress Kulvägen 8, 703 69 Örebro är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvar

Aktivaliva är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar följande data:
Information du själv uppger när du blir kund hos oss. Information du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post, kontaktformulär och inspelade samtal. Data som skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

4. Vilka personuppgifter samlar vi om dig?

  • När du blir kund hos Aktivaliva samlar vi in dina kontaktuppgifter.
  • Företagsnamn, namn på kontaktperson, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.
  • Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.
  • När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.
  • IP-adress och information om din användning av Aktivalivas webbplats.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att kunna;
– hantera och leverera de tjänster du beställt och abonnerar på, samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder,
– möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter,
– förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner,
– ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller via sociala kanaler, samt
– bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.

Aktivaliva behandlar även personuppgifter om besökare av vår webbplats i syfte att möjliggöra kommunikation med dig som besökare. Detta även för att möjliggöra personliga erbjudanden till dig som besökare.

6. De lagliga grunderna för vår behandling och lagringstid

Aktivaliva baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. I vissa fall kan Aktivaliva ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp. Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till Aktivaliva.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är Aktivalivas rättsliga grund rättslig förpliktelse. Aktivaliva lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra Aktivaliva och våra samarbetspartners eller tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS är vår rättsliga grund intresseavvägning. Aktivaliva lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS är vår rättsliga intresseavvägning och samtycke.

Aktivaliva lagrar dessa uppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

För mer information om lagringstid, hänvisar vi till punkt 6 där det framgår mer detaljerat.

8. Vem lämnar vi ut uppgifter till?

Aktivaliva kommer att lämna ut viss information till tredje part, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för fakturering, bokföring och kreditupplysning.

Personuppgifter kommer att lämnas ut av Aktivaliva om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Aktivalivas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Aktivaliva kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Aktivalivas leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.

9. Ändring av integritetspolicy

Aktivaliva har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimligt varsel underrätta dig när ändringar sker av integritetspolicyn.

10. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

11. Dina rättigheter

Aktivaliva ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Aktivaliva kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till privacy@aktivaliva.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12. Webbplatsinteraktion

Vid besök på Aktivalivas webbplats kan information från webbläsare både hämtas och lagras, vanligtvis i form av cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker. Om webbplatsbesökaren har tillhandahållit ett sådant samtycke utgör samtycket den legala grunden för behandlingen.

13. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Aktivaliva AB
Kulvägen 8, 703 69 Örebro
privacy@aktivaliva.se